* Quasar CLI 설치 
https://quasar.dev/quasar-cli/installation
npm install -g @quasar/cli


- Yarn 캐시에서 umd.js 파일 위치
C:\Users\USERID\AppData\Local\Yarn\Cache\v4\npm-quasar-1.2.7-2b91cfa2593d60fa5cdec467f28f9cee0c294916\node_modules\quasar\dist


* Quasar 프로젝트 생성
quasar create 프로젝트 이름

- umd.js 파일 위치
node_modules\quasar\dist


//======================
// 각 파일 1개씩만 있어도 작동 한다.
vue.min.js
quasar.min.css
quasar.umd.js


//
https://cdn.jsdelivr.net/npm/quasar@^1.2.7/dist/quasar.min.css
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.6.10/vue.min.js
https://cdn.jsdelivr.net/npm/quasar@^1.2.7/dist/quasar.umd.js
//============
//버전
https://quasar.dev/start/release-notes
https://github.com/quasarframework/quasar/releases - 12400
v1.0.5 - 19/08
v1.2.7 - 19/10


//=============
//참고만
Quasar UMD - CDN install
https://quasar.dev/start/umd

quasar create qumd --kit umd


//=======
Vue
https://github.com/vuejs/vue/releases - 151000
v2.6.10 - 19/03

Posted by 코덴스

댓글을 달아 주세요